To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Documentatie >  Powered by 

1920

Show printer-friendly view Print View   switch to en        
Volkstelling 1920


Deze telling is gepubliceerd onder de titel: ‘VOLKSTELLING 31 DECEMBER 1920.’

De publicaties die, verzorgd door het CBS, over deze telling zijn verschenen werden in 1924 afgerond.

De statistisch belangrijke delen worden in deze digitale publicatie aangeboden. Het tekst gedeelte is met behulp van optische tekenherkenning (Optical Character Recognition, OCR) verwerkt en wordt weergegeven in de vorm van PDF-bestanden. De tabellen zijn in Excel formaat.

N.B. Aangezien het Volkstellingen project momenteel nog volop gaande is zijn diverse tabellen nog in bewerking en daarom nog niet digitaal gepubliceerd.

De Volkstelling 1920 bestaat uit de volgende onderdelen:

Beroepstelling:

Deel 01: Bedrijfsindeeling:

 • Staat I. onderscheiding naar bedrijfsklassen, bedrijfsgroepen en beroepen in de economisch-geografische deelen van het Rijk met vermelding van de positie in het beroep en van het geslacht.
 • Staat II. onderscheiding voor het Rijk van de gegevens der verschillende bedrijfsgroepen van staat I naar Staats-, gemeente-, provinciale-, waterschaps- en particulieren dienst.
 • Economisch-geografische indeeling van Nederland.
Deel 02: Bedrijfs- en beroepsklappers:

 • Lijst I. systematische rangschikking der bedrijven met vermelding van de klasse en de bedrijfsgroep, waarin zij zijn ondergebracht.
 • Lijst II. alphabetische rangschikking der bedrijven met vermelding van de klasse en de bedrijfsgroep, waarin zij zijn ondergebracht.
 • Lijst III. systematische rangschikking der beroepsnamen met vermelding van de klasse, de bedrijfsgroep en het beroep, waarin zij zijn ondergebracht.
 • Lijst IV. alphabetische rangschikking der beroepsnamen met vermelding van de klasse, de bedrijfsgroep en het beroep, waarin zij zijn ondergebracht.
Deel 03: Inleiding en beroepsindeeling:

 • Staat 1A. onderscheiding der personen in de posities A, B en C naar de bedrijfsklassen en de bedrijfsgroepen en naar leeftijd, geslacht en burgerlijken staat, voor het totaal van het Rijk.
 • Staat 1B. onderscheiding der personen in de positie D en der personen voor wie geen onderscheiding naar de positie mogelijk was naar het beroep en naar leeftijd, geslacht en burgerlijken staat, voor het totaal van het Rijk.
 • Staat 2. onderscheiding voor het Rijk der religieusen naar het beroep en naar den leeftijd, het geslacht en den burgerlijken staat.
 • Staat 3A. onderscheiding der vreemdelingen in de posities A, B en C naar de nationaliteit, het geslacht en naar de bedrijfsgroepen, voor het totaal van het Rijk.
 • Staat 3B. onderscheiding der vreemdelingen in de positie D en der personen voor wie geen onderscheiding naar de positie mogelijk was, naar de nationaliteit, het geslacht en naar het beroep, voor het totaal van het Rijk.
Volkstelling:

Deel 01: Plaatselijke indeeling, bewoonde en onbewoonde huizen, bewoonde schepen en wagens. (Alle gemeenten van Nederland staan alfabetisch geordend in deze tabel, er is dus geen indeling per provincie).

Deel 02: Leeftijd, burgerlijke staat, samenwoning, geboorteplaats, nationaliteit.

 • Tabel I. indeeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, leeftijdsklassen en burgerlijken staat.
 • Tabel II. indeeling van de bevolking der voornaamste gemeenten, der groepen van gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, geboortejaren en burgerlijken staat in onderling verband.
 • Tabel III. indeeling der bevolking naar de wijze van samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-) bevolking.
 • Tabel IV. indeeling der bevolking naar de geboorteplaats.
 • Tabel V. indeeling der bevolking naar de nationaliteit.
Deel 03: Kerkelijke gezindte.

 • Tabel I. indeeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van gemeenten, per provinciën en van het Rijk naar het geslacht en de kerkelijke gezindten.
 • Tabel II. indeeling van de bevolking der voornaamste gemeenten, der groepen van gemeenten, der provinciën en van het Rijk naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat, en kerkelijke gezindte in onderling verband.
 • Tabel III. opgaaf van het aantal personen, naar de geslachten gesplitst, behoorende tot kerkelijke gezindten of tot vereenigingen met godsdienstig doel, welke niet afzonderlijk zijn genoemd in tabel II (Koll.26-27).
Deel 04: Sterftetafels voor de periode 1910-1920.

 • Tabel I. uitkomsten der beide volkstellingen en aantal geboorten in het tusschenliggende tijdvak (M/V).
 • Tabel II. overledenen gerangschikt naar het geboortejaar (M/V).
 • Tabel III. vergelijkende uitkomsten der volkstelling op 31 december 1920 en der berekening (M/V).
 • Tabel IV. sterftekansen (M/V).
 • Tabel V. sterftekansen der zes eerste levensjaren (M/V + der twee eerste levensjaren M/V).
 • Tabel VI. sterftekansen uit het tijdvak 1910-1920 (M/V).
 • Tabel VII. sterftetafels der geheele bevolking (M/V).
 • Tabel VIII. sterftetafels der voornaamste gemeenten (M/V).
 • Tabel IX. sterftetafels der voornaamste gemeenten : vergelijking der sterfgevallen volgens de afgeronde en de niet-afgeronde kansen (M/V) (Alfabetisch naar gemeente).

Deel 05: Aandeel van elk der voornaamste kerkelijke gezindten in het totaal der bevolking van iedere gemeente (met 5 cartogrammen en een grafiek).

 • Tabel (alfabetisch naar gemeente).
 • Cartogram [1]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Nederduits Hervormden tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920.
 • Cartogram [2]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Gereformeerde Kerken tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920.
 • Cartogram [3]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Roomsch Katholieken tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920.
 • Cartogram [4]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Israëlieten (Nederlandsche en Portugeesche) tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920.
 • Cartogram [5]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der personen behoorende tot Geen Kerkelijke Gezindte tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920.
Deel 06: Inleiding tot de uitkomsten der tiende algemeene Volkstelling.

 • Hoofdstuk 1. voorbereidende maatregelen en organisatie.
 • Grafiek: Grafische voorstelling van het gemiddeld aantal wettige geboorten per jaar op 1000 gehuwde vrouwen beneden 50 jaar.
 • Grafiek: Opbouw der bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijken staat in procenten der bevolking voor het rijk en de 5 groepen van gemeenten op 31 december 1920.
 • Hoofdstuk 2. uitkomsten vergeleken met die van vroegere tellingen.
Deel VERG: Overzicht van de voorlopige uitkomsten van de tiende algemeene Volkstelling op 31 December 1920 in vergelijking met die der negende op 31 December 1909.


 

<Image:haags_badhuis_uit_de_twintiger_jaren>
Haags badhuis uit de twintiger jaren.
Documentatie andere jaren:


Last modified: 02-10-2006 15:53